Izjava o varstvu podatkov za HOFER FOTO in MEDION (stanje maj 2018)

 

Pri HOFER FOTO nas veseli, da ste obiskali to spletno mesto ter da vas zanimajo izdelki in storitve HOFER FOTO ter storitve našega storitvenega partnerja MEDION (HOFER FOTO/MEDION). Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno in želimo, da se pri uporabi naše domače strani in naših izdelkov počutite varno. Za HOFER FOTO/MEDION je varovanje vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov osrednjega pomena in ga upoštevamo tudi v vseh svojih poslovnih procesih. Skrbimo za varstvo vaših podatkov, ki smo jih zbrali, obdelali in uporabili pri vašem obisku spletnega mesta HOFER FOTO/MEDION in koriščenju naših storitev. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja glede varstva podatkov pri HOFER FOTO/MEDION, sprejeli vaše pobude in poskrbeli za njihovo pravočasno reševanje. Ta izjava se lahko občasno posodablja, zato vas prosimo, da jo redno prebirate. Zadnja vrstica izjave navaja, kdaj je bila ta nazadnje posodobljena.

 

1. Načela

Vaši osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo izključno v skladu z zakonskimi predpisi in  z najvišjo stopnjo skrbnosti. V največji meri oblikujemo svoje poslovne procese tako, da se zahteve glede varstva podatkov upoštevajo že pri razvoju ponudbe izdelkov in storitev ter da se osebni podatki obdelujejo zgolj v obsegu, kot je nujno potreben za izpolnitev namena, s katerim so bili zbrani. Družba HOFER FOTO/MEDION uporablja vaše osebne podatke za tehnično upravljanje in razvoj tega spletnega mesta, za upravljanje strank in uporabnikov, za trženje in za obveščanje o svojih storitvah in izdelkih, ter za druge izrecno določene namene.

 

Da bi preprečili nepooblaščeno uporabo osebnih podatkov in zlorabo osebnih podatkov, smo sprejeli celovite tehnične in operativne varnostne ukrepe, ki so redno nadzorovani in so predmet stalnih tehnološkim izboljšav.

Opozarjamo vas, da lahko s spletne strani dostopate do spletnih strani drugih podjetij in organizacij, ki niso v nikakršni povezavi s HOFER FOTO/MEDION.  Ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito osebnih podatkov na teh spletnih straneh, prav tako ne jamčimo za točnost podatkov na teh spletnih straneh. Priporočamo, da se v primeru uporabe takšnih spletnih strani poučite o politiki varstva podatkov s strani organizacije, ki objavlja z vaše strani obiskane spletne strani.

 

Slikovni podatki

Vaši slikovni podatki (tj. fotografije) se za ustvarjanje fotoizdelkov samodejno shranijo za 60 dni na. Z vsako posamično obdelavo shranjenih projektov se čas hrambe podatkov podaljša za 30 dni.

 

2. Podlage obdelave in vrste osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete, obdelujemo za namen izvajanja pogodbe, na podlagi katere vam zagotavljamo naše storitve. Vaše osebne podatke lahko pridobivamo tudi iz javno dostopnih evidenc. Obdelujemo tudi osebne podatke, ki jih na dovoljen način prejemamo iz javno dostopnih virov ali ki so nam jih upravičeno sporočile tretje osebe, če so ti podatki potrebni za izvajanje ustreznih storitev in v okviru dogovorjenih namenov. Shranjujemo tiste vaše podatke, ki so nujni za izpolnitev vašega naročila, uporabo naših izdelkov ali zagotavljanje storitev (npr. reklamacij, izvedbo plačil itd.). Obdelujemo naslednje osebne podatke:

·         ime, priimek,

·         naslov,

·         elektronski naslov;

·         telefonska številka,

·         kraj in datum rojstva,

·         spletni identifikator,

·         fotografije, iz katerih je razvidna katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

 

3. Namen obdelave in pravna podlaga

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR) in veljavne slovenske zakonodaje s področja varstva podatkov.  

 

Obdelava na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena GDPR):

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve v obdelavo v določen namen (npr. trženje, predajanje podatkov znotraj koncerna itd.). Privolitev lahko kadarkoli prekličete, in sicer tako da to zahtevate s pisnim obvestilom, ki ga pošljete na elektronski naslov datenschutz@medion.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov do trenutka prejema obvestila o preklicu privolitve. Vaše osebne podatke lahko po preklicu privolitve obdelujemo zgolj v kolikor smo to dolžni storiti v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Obdelava za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (točka b prvega odstavka 6. člena GDPR):

Osebne podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete, obdelujemo za namen izvajanja pogodbe, na podlagi katere vam zagotavljamo naše storitve. Vrsta osebnih podatkov, obseg njihove obdelave in nosilec, na katerem se nahajajo osebni podatki, je odvisna od konkretne storitve oziroma izdelka, ki vam ga nudimo. Natančnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v pogodbeni dokumentaciji, splošnih pogojih poslovanja ali v pogojih uporabe.

 

Obdelava za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (točka c prvega odstavka 6. člena GDPR):

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, ko to od nas zahtevajo zakonske obveznosti (npr. preverjanje identitete in starosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede nadzora in obveščanja nadzornih organov na davčnem področju itd.).

 

Obdelava za doseganje zakonitih interesov (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR):

V primeru, ko je to skladno z našimi zakonitimi interesi ali interesi tretje osebe, vaše podatke obdelujemo prek meja same izpolnitve pogodbe. Med namene obdelave sodijo preverjanje in optimiziranje internih postopkov za ovrednotenje potreb z namenom neposrednega nagovarjanja strank in izboljševanja storitev, uveljavljanje pravnih zahtevkov, obrambe v pravnih sporih, zagotavljanje varnosti in delovanja informacijskih tehnologij pri HOFER FOTO/MEDION, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj na podlagi ukaza pristojnega organa, ukrepov za upravljanje poslovanja ter za nadaljnji razvoj storitev in izdelkov HOFER FOTO/MEDION.

 

4. Prenos podatkov v tretje države ali mednarodnim organizacijam

Podatki se prenesejo prejemnikom v državah zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države), če je to nujno za izvajanje naših obveznosti po pogodbi , ki smo jo sklenili z vami, če je to zakonsko predpisano ali če ste nam za to podelili privolitev. HOFER FOTO/MEDION, razen v predhodno naštetih primerih, ne prenaša vaših osebnih podatkov v tretje države ali mednarodnim organizacijam. Vendar pa HOFER FOTO/MEDION za izpolnjevanje nekaterih svojih pogodbenih obveznosti uporablja ponudnike storitev, ki prav tako uporabljajo ponudnike storitev, katerih sedež podjetja, matični koncern ali računalniški centri so lahko v tretji državi. Skladno s 45. členom GDPR je prenos podatkov dopusten, če je Evropska komisija odločila, da zadevna tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Če Komisija takšne odločitve ni sprejela, sme HOFER FOTO/MEDION ali ponudnik storitev osebne podatke prenašati v tretjo državo ali mednarodni organizaciji le, če so predvideni ustrezni zaščitni ukrepi (npr. standardna določila o varstvu podatkov, ki jih sprejme Komisija ali nadzorni organ v določenem postopku) ter če so na voljo izvršljive pravice in učinkovita pravna sredstva. HOFER FOTO/MEDION je s temi ponudniki storitev sklenil pogodbe o tako imenovani obdelavi naročil, ki vsebujejo ustrezna pogodbena določila, ki zagotavljajo, da obdelava vaših osebnih podatkov poteka v skladu z načeli za varstvo podatkov, kot ta veljajo v Evropski Uniji, in da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni in varni tudi v primeru takšnega prenosa.

 

5. Obdobja hrambe

HOFER FOTO/MEDION obdeluje in hrani vaše osebne podatke tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev namena za katerega so bili osebni podatki dani oziroma kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti. Če podatki niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti, se izbrišejo oziroma anonimizirajo na način, da niso več povezljivi z določenim posameznikom.

 

6. Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Upravičeni ste, da lahko:

·         prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve,

·         dostopate do osebnih podatkov,

·         zahtevate popravek osebnih podatkov,

·         zahtevate izbris osebnih podatkov,

·         zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov,

·         ugovarjate obdelavi osebnih podatkov,

·         zahtevate prejem oziroma prenos osebnih podatkov drugemu upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,

·         vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov v javnem interesu

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ste ga podelili HOFER FOTO/MEDION, lahko kadarkoli prekličete. To velja tudi za preklic izjav o privolitvi, ki smo jih prejeli pred začetkom uporabe GDPR, torej pred 25. majem 2018. Pri tem upoštevajte, da preklic velja le za naprej. Preklic ne vpliva na obdelave podatkov, opravljene pred preklicem.

 

Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov za posamezne primere

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na opravljanju nalog v javnem interesu (točka e prvega odstavka 6. člena GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi te določbe v smislu vsake avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi z vami (četrta točka 4. člena GDPR). Ko vložite ugovor, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za nadaljnjo obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če obdelavo vaših osebnih podatkov podpiramo s presojo interesov, lahko zoper obdelavo podate ugovor. To je podano takrat, ko obdelava zlasti ni potrebna za izpolnitev pogodbe z vami, kar prikazujemo pri naslednjih opisih posameznih funkcij. Ko podajate takšen ugovor, vas prosimo, da navedete razloge, zakaj naj prenehamo obdelovati vaše osebne podatke na način, kot to počnemo. Če je vaš ugovor utemeljen, bomo preverili položaj in ali prenehali z obdelavo podatkov oziroma prilagodili obdelavo podatkov ali pa vam navedli nujne legitimne razloge, zaradi katerih moramo z obdelavo nadaljevati.

 

Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja

V posameznih primerih obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Pri tem imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali več v te namene. Za ugovor ni nobene posebne predpisane oblike. Če je le mogoče, ga naslovite na: MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Nemčija

 

7. Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov

V okviru našega poslovnega odnosa morate zagotoviti tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje poslovnega odnosa in izpolnjevanje s tem povezanih pogodbenih obveznosti, ali osebne podatke, ki smo jih dolžni zbirati skladno z zakonskimi predpisi. Brez teh podatkov z vami praviloma ne bomo mogli skleniti pogodbe ali je izvajati ali pa bo ogroženo uveljavljanje vaših zakonskih pravic (npr. garancije in jamstva).

 

8. Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov

Za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa se praviloma ne uporablja popolnoma avtomatizirano sprejemanje odločitev skladno z 22. členom GDPR. Če bomo kljub temu v posameznih primerih uporabili te postopke, vas bomo o tem ločeno obvestili, če je to zakonsko predpisano. Vaše podatke deloma obdelujemo avtomatizirano z namenom, da bi vrednotili določene osebne vidike (oblikovanje profilov). Oblikovanje profilov uporabljamo na primer, da vas lahko ciljno obveščamo o izdelkih in storitvah ali pa uporabljamo instrumente za vrednotenje. Ti omogočajo komunikacijo in oglaševanje, vključno s tržnimi in mnenjskimi raziskavami. Kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Po prejemu vaše zahteve, osebne podatke prenehamo obdelovati v ta namen.

 

9. Zbiranje osebnih podatkov ob obisku našega spletnega mesta

Pri uporabi našega spletnega mesta, ki je namenjena le informiranju (tako imenovano ogledovanje), če se torej ne registrirate in nam na noben drug način ne sporočite informacij, zbiramo le tiste osebne podatke, ki jih našemu strežniku sporoči vaš spletni brskalnik. Ko si ogledujete naše spletno mesto, tako zbiramo naslednje podatke, ki jih potrebujemo iz tehničnih razlogov, med drugim za prikazovanje spletnega mesta ter za zagotavljanje stabilnosti in varnosti. Pravna podlaga za obdelavo v te namene je točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Podatki, ki jih obdelujemo so:

–             IP-naslov,

–             datum in čas zahteve,

–             razlika časovnega pasu v primerjavi z greenwiškim srednjim časom (GMT),

–             vsebina zahteve (konkretna stran),

–             stanje dostopa/koda statusa HTTP,

–             posamezna prenesena količina podatkov,

–             spletno mesto, s katerega prihaja zahteva,

–             spletni brskalnik,

–             operacijski sistem in njegov grafični vmesnik ter

–             jezik in različica programske opreme spletnega brskalnika.

 

Dodatno k navedenim podatkom se ob vaši uporabi našega spletnega mesta shranijo tudi piškotki v vašem računalniku. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem trdem disku v povezavi z uporabljenim spletnim brskalnikom in s katerimi izdajatelj piškotka (v tem primeru mi) prejema določene informacije. To je namenjeno na primer analizi delovanja spletnega mesta ob uporabi piškotkov, ki prispevajo k izboljšanju našega spletnega mesta, tako da nam zagotavljajo skupno statistiko o številu obiskovalcev določene strani ter informacije o tem, kateri predeli določene strani prejemajo največ ogledov, in o tem, s katerega mesta ali s katere lokacije prihajajo uporabniki. Te lahko namestijo tudi zunanji ponudniki analiznih storitev, ki smo jih za to pooblastili. Ti piškotki vas ne identificirajo kot posameznika. Piškotki ne morejo izvajati programov ali v vaš računalnik prenašati virusov. Namenjeni so le temu, da se internetna ponudba kot celota oblikuje bolj uporabniku prijazno in učinkovito. HOFER FOTO/MEDION pri tem uporablja naslednji vrsti piškotkov: začasni piškotki in trajni piškotki.

 

Začasni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete spletni brskalnik. Mednje štejejo zlasti sejni piškotki. Ti shranjujejo tako imenovani sejni ID (angl. »session ID«), s katerim je mogoče različne zahtevke vašega spletnega brskalnika dodeliti skupni seji. Tako lahko ponovno prepoznamo vaš računalnik, ko se vrnete na naše spletno mesto. Sejni piškotki se izbrišejo, ko se odjavite ali ko zaprete spletni brskalnik.

 

Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje glede na posamezni piškotek. Piškotke lahko kadarkoli izbrišete v varnostnih nastavitvah svojega spletnega brskalnika.

 

Nastavitve spletnega brskalnika lahko po želji spremenite in na primer zavrnete sprejemanje piškotkov tretjih oseb ali zavrnete vse piškotke. Opominjamo vas, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Upoštevajte, da večina spletnih brskalnikov nudi različne možnosti za varovanje vaše zasebnosti. Dovolite lahko na primer piškotke prvih ponudnikov in onemogočite piškotke tretjih ponudnikov ali pa določite, da vas spletni brskalnik obvesti vsakič, ko kakšno spletno mesto želi namestiti piškotek. Upoštevajte, da takšno onemogočenje piškotkov pomeni, da ustvarjanje novih piškotkov ni mogoče. Vendar pa ne preprečuje, da bi pred tem ustvarjeni piškotki še naprej delovali v vaši napravi, vse dokler v nastavitvah spletnega brskalnika ne pobrišete vseh piškotkov. Navodila za upravljanje piškotkov v spletnem brskalniku praviloma najdete v funkciji za pomoč v spletnem brskalniku ali v navodilih za uporabo pametnega telefona oziroma druge uporabljene stacionarne ali mobilne naprave z internetnim dostopom.

 

Poleg tega uporabljamo piškotke tudi, da vas lahko identificiramo ob prihodnjih obiskih, če imate uporabniški račun ali ločen individualni dostop do naših ponudb. V nasprotnem primeru se morate ob vsakem obisku ponovno prijaviti. Uporabljenih piškotkov Flash ne zaznava vaš spletni brskalnik, temveč vaš vtičnik Flash. Prav tako uporabljamo tako imenovane objekte Storage HTML5, ki se shranjujejo v vaši končni napravi. Ti objekti shranjujejo potrebne podatke neodvisno od vašega uporabljenega spletnega brskalnika in nimajo samodejnega datuma poteka veljavnosti. Če ne želite dovoliti obdelave piškotkov Flash, morate namestiti ustrezen dodatek, na primer za Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ali tako imenovani Adobe Flash Killer Cookie za Google Chrome. Uporabo objektov Storage HTML5 lahko preprečite tako, da v spletnem brskalniku uporabljate zasebni način.

 

10. Opombe glede varstva podatkov pri vtičnikih za družabna omrežja

Pri svojem spletnem nastopu uporabljamo tudi vtičnike določenih družabnih omrežij (Twitter, Facebook itd.). Ob vsakem priklicu spletne strani v okviru naše spletne prisotnosti, ki je opremljena s takšnim vtičnikom, ta vtičnik povzroči, da vaš spletni brskalnik naloži in prikaže optični prikaz tega vtičnika s strežnika posameznega družabnega omrežja. Pri tem se strežniku družabnega omrežja sporoči, katero določeno spletno stran naše spletne prisotnosti pravkar obiskujete, hkrati pa se mu sporočijo tudi dodatni podatki, na primer zlasti vaš IP-naslov. Na obseg podatkov, ki jih družabno omrežje zbira s tem vtičnikom, nimamo nobenega vpliva. O obsegu zbiranja podatkov se pozanimajte v opombah glede varstva podatkov pri posameznem družabnem omrežju, na primer na naslednjih spletnih naslovih:

 

https://sl-si.facebook.com/privacy/explanation;

 

https://policies.google.com/privacy?hl=sl

 

https://twitter.com/privacy?lang=en

 

11. Ravnanje z vašimi podatki pri obdelavi plačila

Če se odločite za plačilo po računu, boste ob dostavi naročenih fotoizdelkov prejeli tudi račun. Če se naslov za dostavo razlikuje, boste ob potrditvi odpreme po elektronski pošti prejeli tudi račun v obliki PDF.

 

Pri vseh v nadaljevanju navedenih vrstah plačila celoten postopek plačila poteka prek posameznega ponudnika storitve. HOFER FOTO/MEDION tako ne prejme nobenih osebnih podatkov strank, ki bi bili specifično povezani s plačili.

 

Kreditna kartica

 

Če se odločite za plačilo s kreditno kartico, boste preusmerjeni na obdelavo plačila prek ponudnika Elavon Merchant Services, Postbus 20 000, Boîte Postale Brussel 1000 Bruxelles 1, Belgija. Zato se lahko na vašem izpisku prometa s kreditno kartico pojavi tudi to ime. Družba Elavon v okviru obdelave plačil in s tem povezanih storitev po naročilu ter v imenu HOFER FOTO/MEDION obdeluje podatke, ki so specifično povezani s plačili. Družba Elavon v svoji vlogi kot obdelovalec podatkov skrbi zlasti za upoštevanje načela najmanjšega obsega podatkov. Ker celoten postopek plačila poteka prek družbe Elavon, HOFER FOTO/MEDION tako ne prejme nobenih osebnih podatkov strank, ki bi bili specifično povezani s plačili.

  

12. Upravljavec za HOFER FOTO/MEDION je družba MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Nemčija.

Oddelek podjetja za varstvo podatkov in pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju, g. Peter Staab, sta dosegljiva tudi po elektronski pošti: datenschutz@medion.com

 

(Stanje te izjave o varstvu podatkov družbe MEDION AG: 05.2018, 1)

 

Datum zadnje spremembe: 31.08.2018

 

HOFER FOTO
HOFER FOTO